Faq

Let op:

Wetgeving en regelgeving en de uitleg en toepassing daarvan zijn aan veranderingen onderhevig. De informatie op deze website kan dus achterhaald zijn.

Bezoekers dienen zelf zorg te dragen voor het controleren van de informatie, alvorens er verder gebruik van te maken!


Vaak gestelde vragen...

Wat is er sinds 2014 aan de hand met de status "woonboot" en het wettelijk beoordelen daarvan als "bouwwerk"?
Het is niet duidelijk hoe met het begrip "Bouwwerk" omgegaan moet worden, na een aantal uitspraken van de Raad van State. Indien een woonboot niet gezien wordt als een woonschip of woonark maar (wettelijk) als bouwwerk, is een Omgevingsvergunning Bouwen (voorheen Bouwvergunning) noodzakelijk en moet voldaan worden aan de eisen uit het bouwbesluit (dat niet ingesteld is op de technische en juridische bijzonderheden van woonboten).
Eigenaren van woonboten en ook overheden begrijpen dat het ondoenlijk is om woonbootbewoners op te zadelen met een stuk onzekerheid, diverse betrokkenen spannen zich in om hiervoor landelijk een oplossing te vinden.

Bij het plaatsen van een advertentie wordt de verbinding verbroken als ik de advertentie wil verzenden, wat doe ik verkeerd?
Waarschijnlijk zijn uw fotobestanden te groot. Verklein deze eerst naar een breedte van 400 pixels voordat u ze gaat uploaden.

Hoe vind ik snel informatie over een bepaald onderwerp op deze site?
Gebruik de optie "Zoeken", via menukeuze "Veel info". Je kunt daar een woord (begrip) kiezen uit de lijst. Je wordt dan doorverwezen naar één pagina waar informatie over de betekenis van dat (op die plaats vetgedrukte) woord staat.

Hoe kom ik aan informatie over woonboten (bijvoorbeeld als ik er één wil kopen)?
Lees alle pagina's via menukeuze "Informatie" en stel pas daarna eventuele vragen in de Vraagbaak.

Hoe kom ik aan een ligplaats voor een woonboot?
In Nederland zijn circa 10.000 woonboten met legale ligplaats. Er komen geen ligplaatsen bij. Het beleid van de overheid is het aantal ligplaatsen niet uit te breiden. Het vinden van een ligplaats voor een woonboot is (nagenoeg) onmogelijk. Slechts bij zeer hoge uitzondering lukt het soms nog een plekje te bemachtigen.

Ik heb gehoord dat er toch nieuwe ligplaatsen komen. Klopt dat?
Ja en nee. Het zijn meestal geen nieuwe (losse) ligplaatsen. Incidenteel worden er nieuwe ligplaatsen met bijbehorende woonboten gerealiseerd. Meestal betreft het watervilla's (luxe woonarken).

Ik kan een mooie woonboot zonder ligplaats kopen, die erg goedkoop is. Ik zie overal nog lege plaatsen aan oevers, dus vind ik toch wel een ligplaats (die best wel wat mag kosten)?
Nee, zie ook de vraag "Hoe kom ik aan een ligplaats voor een woonboot". Als je eerst een woonboot koopt zonder ligplaats, kies je de verkeerde volgorde.
De lege plaatsen die je ziet mogen niet als ligplaats gebruikt worden. Een plaats is pas een ligplaats als het gebruik daarvan officieel als zodanig geregeld is. En het beleid in Nederland is streng en al vele tientallen jaren erop gericht geen toename van het aantal ligplaatsen toe te staan.  

Is het kopen van een wrak met (recht op) ligplaats een goed idee?
Het kopen van een oude woonboot met ligplaatsvergunning is mogelijk. De prijzen zijn echter grotendeels gebaseerd op de waarde inclusief (recht op) ligplaats, zodat je voor een dergelijk object relatief veel betaalt.
Tip 1: Informeer vooraf bij de ligplaatsverhuurder (meestal een overheidsinstantie) naar de vervangingsmogelijkheden (maximale maten en dergelijke) van de bestaande woonboot.
Tip 2: Informeer vooraf over de mogelijkheden tot verwijderen van de oude woonboot. Een woonboot zonder ligplaats brengt meestal weinig tot niets op. Een oude en/of slechte woonboot zal dus wellicht gesloopt moeten worden. Als er asbest (b.v. in oude Eternit wandbekleding) of betonnen ballast in een stalen kasko aanwezig is, kan dat aardig prijzig worden.

Mag ik op een boot in een jachthaven permanent wonen?
Dat is afhankelijk van o.a. het (gemeentelijke) bestemmingsplan. Daarin moet de betreffende locatie de bestemming "wonen" hebben. Meestal zal dat niet het geval zijn, maar zal de bestemming "recreatie" zijn.
In de praktijk worden soms schepen in jachthavens wel bewoond, terwijl dat formeel niet toegestaan is. Of dat goed gaat, hangt o.a. af van de medewerking van de eigenaar/beheerder van de jachthaven.
Aandachtspunten bij "illegale" bewoning van een (recreatie)schip:
- Het adres van de bewoner (waar staat hij/zij ingeschreven bij een gemeente?). Dat zal een adres van een woning elders moeten zijn. Sommige instanties accepteren geen postbusadres.
- Financiering van een schip dat formeel dienst doet als recreatieschip zal niet mogelijk zijn onder dezelfde gunstige voorwaarden als bij een woonboot met vaste ligplaats. Daarbij is voor een recreatieschip renteaftrek bij de belasting niet mogelijk.

Heeft de overheid woonbootbeleid landelijk geregeld?
Nee, dit is grotendeels gedecentraliseerd. Begin jaren ’90 werd gedacht dat regelingen omtrent woonschepen op gemeentelijk niveau correct opgenomen zouden worden in verordeningen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een model(woonschepen)verordening opgesteld, die door gemeentes gebruikt zou kunnen worden. In de praktijk blijkt dit niet op de verwachte manier te gebeuren. Destijds stelde staatssecretaris Tommel dat de overheid zich als een nette verhuurder van ligplaatsen dient te gedragen.

Heb je op een woonboot recht op huurbescherming?
Nee, de huurder van een woonboot heeft geen recht op huurbescherming. Ook de huurder van een ligplaats heeft geen recht op huurbescherming.

Heb je met een woonboot recht op huursubsidie/huurtoeslag?
Nee voor een gehuurde woonboot (of deel daarvan) of ligplaats krijg je geen huursubsidie/huurtoeslag. In 2004 werden hierover vragen gesteld, waarop de minister van VROM antwoordde:
"Huursubsidie op grond van de Huursubsidiewet wordt slechts verstrekt voor woonruimte in de zin van artikel 233 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek: een gebouwde onroerende zaak. Woonschepen zijn niet duurzaam met de grond verenigd en daarom geen onroerende zaak. In verband met de grote diversiteit aan woonschepen en ligplaatsen zijn woonboten en ligplaatsen evenmin onder de eenduidige regelgeving te brengen van de Woningwet (inclusief de bouwregelgeving). Daarbij is de huurbescherming uit artikel 232 e.v. boek 7 BW en de Uitvoeringswet huurprijzen niet van toepassing op woonschepen en ligplaatsen."

Valt een woonboot onder de Woningwet?

Nee, woonboten zijn bewust buiten de Woningwet gehouden. Woonwagens vallen overigens wèl onder de Woningwet. Door ontwikkelingen in 2014 is lastig te beoordelen of een woonboot (iets wat drijft waarop gewoond wordt) een bouwwerk is, met mogelijk gevolgen voor de status in de Woningwet.

 

Moeten woonboten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit?
In 2014 is het beantwoorden van deze vraag lastig geworden. Het is niet duidelijk hoe met het begrip "Bouwwerk" omgegaan moet worden, na een aantal uitspraken van de Raad van State. Indien een woonboot niet gezien wordt als een woonschip of woonark maar (wettelijk) als bouwwerk, is een Omgevingsvergunning Bouwen (voorheen Bouwvergunning) noodzakelijk en moet voldaan worden aan de eisen uit het bouwbesluit.
In den lande wordt door diverse partijen serieus bekeken of speciaal voor woonboten (drijvende woningen) speciale regelgeving opgesteld kan worden.
In de toelichting van het Bouwbesluit 2012 is opgenomen:
"Woonfunctie
Onder woonfunctie vallen bouwwerken of delen daarvan met een woonbestemming, zoals vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen en woonwagens. Ook de zogenoemde «drijvende woning» is een woonvorm waarop de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn. Daarentegen is een woonschip of woonark geen bouwwerk in de zin van de Woningwet.
"

Is een woonboot onroerend goed?
Nee, een woonboot is roerend goed (of: een roerende zaak).
Een misverstand is dat een woonboot onroerend zou zijn als hij is ingeschreven bij het kadaster. Woonboten kunnen bij het kadaster ingeschreven worden, bijvoorbeeld als een hypotheek gewenst is. Men spreekt dan van "registergoed", omdat de woonboot dan ingeschreven is in het scheepsregister.
Overigens is de inschrijving in het scheepsregister gekoppeld aan de (woon)boot en niet aan een ligplaatslocatie. De hypotheekverstrekker zal echter wel eisen stellen aan de (vergunningen van de) vaste ligplaats.

Wordt een woonboot wel eens beschouwd als onroerend goed?
Ja, een woonboot wordt wel eens gelijk gesteld aan onroerend goed. Dat staat echter los van het letterlijk of juridisch onroerend zijn.
Een voorbeeld is de bijtelling bij de inkomstenbelasting. Net als bij een huis heb je ook bij een woonboot te maken met het Eigenwoningforfait. Er moet dan een bedrag bijgeteld worden, gebaseerd op de waarde van de woning (huis of woonboot). De woonboot wordt dan niet letterlijk beschouwd als onroerend, maar wordt op dit punt wel gelijk behandeld. De hantering van het begrip WOZ-waarde (WOZ = Wet Waardering Onroerende Zaken) is daarbij formeel niet juist, maar wordt in de volksmond ook wel voor woonboten zo genoemd. Formeel betreft het de waarde in het economisch verkeer.

Geldt voor een woonboot ook de wettelijke bedenktijd van drie dagen bij aankoop?
Nee, deze bedenktijd geldt voor onroerende zaken en (dus) niet voor woonboten. Destijds is dit specifiek aangegeven in de tekst:
"De eisen van de schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen gelden ook voor de koop van vakantiewoningen, maar niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. Deze eisen gelden voorts niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling ten overstaan van een notaris."

Kun je voor een woonboot Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen?
Nee, dat is niet mogelijk. Zoals aangegeven op NHG.nl: "U moet de woning als hoofdverblijf gaan bewonen. NHG is mogelijk voor alle soorten woonhuizen, voor appartementen en voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen. NHG is niet mogelijk voor de aankoop van recreatiewoningen, woonboten, garages en stacaravans."
Terug | Top
http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL
http://www.bootklussers.nlhttp://www.wonen-op-water.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.arkenbouw.nl
http://www.waterdetector.nlhttp://www.woonboot.nl


Vraagbaak


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017

afhouder
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten