Verzekeren

Let op: wetgeving en regelgeving en de uitleg en toepassing daarvan zijn aan veranderingen onderhevig. De informatie op deze website kan dus achterhaald zijn.

Een huis kan niet zinken en een woonboot wel. Dat is in het kort de reden waarom het verzekeren van een drijvend huis een (duurder) specialisme is. Het kosten voor het bergen van (de resten van) een woonboot kunnen erg hoog zijn. 

 

Van een woonbootverzekering is de premie hoger dan die van de verzekering van een huis. Afhankelijk van de locatie kan een premie voor een woonboot wel drie keer zo hoog zijn als die van een woning op de wal. Voor een woonboot varieert de premie ongeveer tussen 3 en 6 promille van de verzekerde waarde. Dit varieert per aanbieder en is afhankelijk van ondermeer wat en hoeveel er vergoed zal worden in geval van schade.

Bij het verzekeren van een woonboot moet je op een aantal zaken letten. Zoals eerder vermeld kan een woonboot zinken. In zo'n geval zal de schade behoorlijk in de papieren lopen. Ook het weer boven water halen (bergen) van de woonboot zal niet goedkoop zijn.

Een ark zal met een betonnen casco wellicht minder risico lopen dan een stalen schip. De verzekeraar stelt in het algemeen eisen aan de technische staat van een schip en zal bijvoorbeeld voorschrijven dat een stalen schip eens per vier jaar uit het water moet om de dikte van de huid te controleren, waar nodig te repareren, en van een nieuwe beschermingslaag te voorzien.

Een aandachtspunt in veel woonboten is de situatie van de standpijpen (de afvoerpijpen door de bodem). Vaak zijn die niet meer in gebruik, maar zijn ze toch niet dichtgemaakt. Het is niet veilig als het water in de standpijp te hoog staat, te dicht boven bij de rand van een standpijp. Door diverse oorzaken kan een woonboot (even) dieper liggen, waardoor water via de standpijp kan binnenkomen.
Sommige gespecialiseerde (woon)schepenverzekeraars hanteren een minimum hoogte van de standpijpen van 20 cm boven de waterlijn, bij betonnen pijpen gemeten tot de bovenkant van het betondeel (dus het stalen of kunststof deel wordt dan niet meegerekend). Dit is bij weinig woonbooteigenaren/verzekerden bekend.
Voor verzekerden is vaak niet (op papier, in de polisvoorwaarden) duidelijk of er een minimumhoogte vereist is of wat die is. Het is van belang dat hierover goed gecommuniceerd wordt, in de polisvoorwaarden aangegeven of duidelijk aan de orde gesteld (en op papier gezet) tijdens de inspectie voorafgaand aan het door de verzekering in dekking nemen van de woonboot.

Een woonboot loopt tijdens verplaatsen meer risico. Voor varende schepen gelden die risico's (bijna) het hele jaar door, maar te verslepen woonboten (bijvoorbeeld voor werfbezoek) krijgen daarmee incidenteel te maken.

Ter vergelijking: het bergen van een ark die zinkt vanwege een geknapte wasmachineslang op zijn ligplaats in een ongebruikte zijtak van een riviertje zal minder kosten dan het accuut weer boven water halen van een tijdens transport op het drukbevaren Amsterdam Rijnkanaal gezonken woonboot. Als je het verschil ziet tussen een nietig arkje en de op hoge snelheid passerende vrachtschepen begrijp je de risico's van o.a. vollopen (en eventueel zinken). Het is uiterst zinvol bij het afsluiten van een verzekering de polisvoorwaarden hierop na te zien.

De sleper is bijna nooit aansprakelijk indien voor het verplaatsen van een (woon)boot een sleepboot ingeschakeld wordt. Indien hij vaart onder sleepcondities (algemene sleepconditiën), is hij slechts zeer beperkt aansprakelijk. De eigenaar van het gesleepte schip zal als het ware de sleper vrijwaren wanneer schade ontstaat, zelfs als er sprake is van schuld of nalatigheid van de sleper. Voor veel mensen is het onlogisch (maar toch de realiteit) dat de eigenaar van de gesleepte (woon)boot opdraait voor schade die door de sleper veroorzaakt is.
In geval van schade aan bijvoorbeeld een kunstwerk (sluis, brug e.d.) zal de eigenaar daarvan in eerste instantie de eigenaar van de sleep (in dit geval de woonboot) aansprakelijk stellen.Veel woonboten worden gesleept door slepers die varen onder 'Algemene Sleepconditiën 1946', bedoeld voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen, eigenlijk bijzondere transporten.
Er zijn ook andere sleepconditiën, zoals uit 1951, voor schepen die regelmatig de zee bevaren. Ook zijn er sleepconditiën uit 1965, voor slepen e.d. van andere schepen. Indien een sleepbedrijf onder deze conditiën vaart, is geregeld dat schade tot een beperkt bedrag voor rekening van de eigenaar van het gesleepte object komt. Is een schade hoger, dan komt deze voor rekening van de sleper.
Ieder sleepbedrijf bepaalt of ze het werk aanbiedt en uitvoert onder (welke) conditiën. De verzekeraar weet gewoonlijk wat de voorwaarden van het (bekende) sleepbedrijf zijn.

Het is dus van groot belang dat de eigenaar van de gesleepte woonboot zorgt voor een transportverzekering! Vaak is de woonboot tijdens het gesleept worden verzekerd onder de normale woonbotenverzekering, maar moet vooraf het slepen gemeld worden aan de maatschappij. De acceptant kan dan het risico inschatten en beoordelen of het risico acceptabel is.
Overigens zijn voor het verslepen van een (onbestuurbare) woonboot bijna altijd twee sleepboten nodig. Veel vaarwegbeheerders (Rijkswaterstaat e.d.) schrijven dit voor.

De gebruikelijke persoonlijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) kan voor bewoners van woonboten anders zijn dan voor mensen op de wal. De normale WA-verzekering dekt niet alle risico's die personen op woonboten lopen. Het is dus verstandig ook hiervoor een juiste verzekering af te sluiten.

Voor een verzekering kun je terecht bij grote maatschappijen en gespecialiseerde verenigingen. De grote maatschappijen verzekeren vaak wel woonboten, maar behandelen het object soms als een woning op de wal. Het is mogelijk dat in dergelijke gevallen niet alle (woonboot)risico's gedekt zijn. De kleinere onderlinge verzekeraars zijn vaak gespecialiseerd in het verzekeren van binnenvaartschepen en andere (woon)schepen en hebben daarop afgestemde polisvoorwaarden.

Eigen gebrek is een term die gebruikt wordt voor situaties waarbij schade kan ontstaan door de slechte staat van de woonboot. Omdat het risico van zinken een grote rol speelt, is het van belang erop te letten of bij een af te sluiten verzekering de schade door eigen gebrek meeverzekerd is.Er kan sprake zijn van een aftrek "nieuw voor oud". Dit houdt in dat je bij schade minder uitgekeerd krijgt dan de hoogte van het schadebedrag. Dit heeft als reden dat de waarde van het verzekerde object stijgt vanwege de reparatie of vervanging. Sommige verzekeraars passen deze aftrek toe, anderen niet.

Schuren, afhouders, bijboten en dergelijke lopen risico op schade en worden door sommige verzekeraars (automatisch) meeverzekerd.

Een goede inboedelverzekering dient apart afgesloten te worden. In bijna alle gevallen valt de inboedel niet onder de dekking van de woonbootverzekering. Ook de inboedelverzekering is voor een woonboot duurder. De premie kan twee keer zo duur zijn.
Let op welke onderdelen allemaal bij de inboedel behoren. Veel mensen hebben hun inboedel onderverzekerd, omdat zij zich niet realiseren dat ook bijvoorbeeld de aankleding van de woning erbij hoort. Vaak stellen verzekeraars standaard lijsten beschikbaar, waarmee je voor je eigen situatie kunt inventariseren wat allemaal bij de inboedel hoort en welke waarde deze heeft.

In bijna alle gevallen is een verhuurde woonboot niet verzekerd. In de polisvoorwaarden wordt vaak aangegeven dat het niet toegestaan is het verzekerde object te verhuren, omdat daardoor het risico op schade zou toenemen. Vaak is het wel mogelijk te verhuren, maar dient men eerst contact op te nemen met de verzekeraar, die dan (eventueel) schriftelijk toestemming verleent.
Los van de verzekering staat overigens in de meeste hypotheekaktes ook een opmerking dat verhuren niet toegestaan is.

Een vergelijking van polisvoorwaarden is uiterst zinvol als u een verzekering gaat afsluiten. Uiteraard is niet alleen de hoogte van de premie van belang (meestal aangegeven in het aantal promille van de verzekerde som), maar moet ook worden gelet op de overige aspecten (uitsluitingen en dergelijke).

 Terug | Top
http://www.woonboot.nlhttp://www.wonen-op-water.nl
http://www.waterdetector.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.arkenbouw.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl
http://www.bootklussers.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Vraagbaak


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017

afhouder
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten